Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Наредба №14 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната...и наредба №15 за структурата и съдържанието на...

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2005
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 6,49
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Наредба №14 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната...и наредба №15 за структурата и съдържанието на... във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

Препоръчваме още:Томас Харди произведенияКниги от Умберто Eко

...еделени с точност съгласно изискванията на чл ... PDF НАРЕДБА ЗА РЕДА ЗА ОРГАНИЗИРАНЕТО, ОБРАБОТВАНЕТО ... ... . 19 и 20 от Наредба № 14 от 2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на... Наредба 14 (към ЗКИР) от 23.07.2001 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастрална карта и кадастралните регистри. 8. Наредба 15 (към ЗКИР) от 23.07.2001 г. Чл. 1. (1) С наре ... Наредба №15 от 23 юли 2001г. за структурата и съдържанието ... ... . 8. Наредба 15 (към ЗКИР) от 23.07.2001 г. Чл. 1. (1) С наредбата се определят съдържанието, условията и редът за създаването, поддържането и съхранението на специализирани карти и регистри на изградената от оператори 2. Наредба № 3 за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри МРРБ ДВ, бр. 41 / 2005г. ДВ, бр. 16 / 2006г. 3. Наредба № 15 за структурата и съдържанието на Проектът на Наредба се издава на основание чл. 5, ал. 6, чл. 7, ал. 5 и чл. 9а, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване (КСО), чл. 55, ал. 3 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ),... в) документи, издадени от трети лица, които са от значение за удостоверяване на изпълнени задължения на работодателя, включително заверени уведомления и справки по чл. 62, ал. 5 от Кодекса на ... Целта е да бъде заменена действащата Наредба № 3 от 28 април 2005 г. за съдържанието, създаването и поддържането на кадастралната карта и кадастралните регистри (Наредба № 3) (Обн. ДВ., бр. 41 от 13 ... Наредба №РД-16-932 от 23 октомври 2009 г. за условията и реда за извършване на проверка за енергийна ефективност на водогрейните котли и на климатичните инсталации по чл. 27, ал. 1 и чл. 28, ал. 1 от ... Наредбата се издава на основание чл. 26, ал. 4 от Закона за кадастъра и имотния регистър (ДВ, бр. 34 от 2000 г.) и отменя Наредба № 8 от 1995 г. за съдържанието и структурата на идентификатора на ... Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове Наредба № 8 от 14 юни 2001 г. за обема и съдържанието на устройствените планове НАРЕДБА № Н-2 от 6.04.2011 г. за създаване, поддържане и предоставяне на информацията от автоматизирана информационна система "Археологическа карта на България" НАРЕДБА № 1 от 30.01.2012 г.за контрола и опазването на горските територии Издадена от министъра на земеделието и храните и министъра на вътрешните работи, обн., ДВ, бр. 11 от...