Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за кадастъра и имотния регистър - изд. 2004 г. Книга 28. Раздел I: Общи нормативни документи

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,27
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Закон за кадастъра и имотния регистър - изд. 2004 г. Книга 28. Раздел I: Общи нормативни документи pdf, който ще намерите тук

Описание:

...ен регистър, определен сполучливо в чл ... Книги от Books-bg.net / Online Книжарница | Право ... . 1 от Наредба № 2 от 21.04.20005 г.. за воденето и съхраняването на имотния регистър (ДВ ... ДОКУМЕНТАЦИЯ. ЗА УЧАСТИЕ В ИЗБОР НА ИЗПЪЛНИТЕЛ НА ОБЩЕСТВЕНА ПОРЪЧКА ЧРЕЗ ПУБЛИЧНА ПОКАНА С ПРЕДМ Кърджали", съгласно Наредба № 4 от 21.05.2001 г. за обхвата и съдържанието на ин ... 【Правна литература】Юридическа ≫ Онлайн • Цени | Ciela.com ... ... .05.2001 г. за обхвата и съдържанието на инвестиционните проекти, ЗУТ и подзаконовите нормативни актове по прилагането му София 2015 г. С Ъ Д Ъ Р Ж А Н И Е. Раздел І: Решение за откриване на процедурата. Раздел ІІ: Обявление за обществената поръчка. Раздел ІІІ: Пълно описание на предмета на поръчката Изготвените технически и работен проекти ще са в съответствие с Наредба № 4/22.04.2004 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти. Закона за възстановяване на собствеността върху горите и земите от горския фонд (ДВ, бр. 110 от 1997 г.) и правилника за прилагане на Закона за възстановяване на собствеността върху горите и ... Изработените проекти следва да отговарят на изискванията на Наредба № 8 от 2001 г. за обема и съдържанието на инвестиционните проекти/4 и Наредба № 7 от 2003 г. за правила и нормативи за ... Раздел i Общи положения ... 7 от Закона за кадастъра и имотния регистър и подреждане на акта_ в съответната книгаа ... изм., бр. 16 от 2001 г.; изм. и доп., бр. 69 от 2004 г., бр. 67 от 2005 г., бр. 22 от 28.02.2008 г. - в ... Същите ще съответстват с Наредба № 4/22.04.2004 г. за обхват и съдържание на инвестиционните проекти. ... чл. 52 от Закона за кадастъра и имотния регистър; - извършване на изпитания на съоръженията и ... Извършване на консултантски услуги, които включват изпълняване функциите на Консултант съгласно Закона за устройство на територията (ЗУТ) за упражняване на строителен надзор при изпълнение на СМР. им, регистър на издадените разрешения за строеж и регистър на въведените в експлоатация строежи. (6) (Нова - ДВ, бр. 65 от 2003 г., изм. - ДВ, бр. 61 от 2007 г., в сила от 27.07.2007 г.) В ЗАКОН ЗА ИЗМЕНЕНИЕ И ДОПЪЛНЕНИЕ . НА ЗАКОНА ЗА УСТРОЙСТВО НА ТЕРИТОРИЯТА (Обн., ДВ, бр. 1 от ... Наредба № 12 от 2004 г. за условията и реда за сортоизпитване, признаване, вписване и отписване на сортовете растения във и от Официалната сортова листа на Република България. БР. 96 ОТ 05.11.2013 Г....