Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Финансови инструменти

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2010
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,62
ISBN: 52267
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Димитър Михайлов
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Можете да изтеглите книгата Финансови инструменти във формат pdf epub след безплатна регистрация

Описание:

- Счетоводно отчитане, представяне и оповестяване на финансовитеинструменти.- Данъчно облагане на доходите реализирани от притежаване илиразпореждане с финансови инструменти.- Финансови инструменти: правни аспекти- Участници и регулаторни органи на Българският регулиран капиталовпазар.

...ите на финансови инструменти /mifid/, чиято цел е хармонизиране на регулациите, процедурите и изискванията, свързани със сделките ... PDF ЗАКОН за пазарите на финансови инструменти ... ... Деривативните инструменти са финансови инструменти, базирани върху даден актив (ценна книга, пазарен индекс, стока или друг финансов инструмент, вкл. и друг деривативен) наречен базов актив. Финансовите деривати, наричани също дериватни инструменти, са финансови инструменти, ... Фонд Мениджър На Финансови Инструменти В България | Fmfib ... . и друг деривативен) наречен базов актив. Финансовите деривати, наричани също дериватни инструменти, са финансови инструменти, чиято стойност е производна от стойността на даден, (най-вече финансов) актив.Вместо да търгуват със самия актив, участниците в ... С понятието финансов пазар в икономиката се означава механизмът, който позволява на участващите лесно търгуване (купуване и продаване) на финансови инструменти като ценни книжа (акции, облигации), стоки (благородни ... Данъчно третиране на доходи с източник финансови инструменти, от местни на България за данъчни цели, физически лица, за 2018 г. Ако сте Инвеститор, вашият финансов съветник ще обсъди с вас вашето желание или нежелание да купувате различни финансови инструменти: акции, облигации, деривати и т.н. Медиите ... финансови инструменти по предварително фиксирана цена на определена бъдеща дата. Форуърдите не са стандартизирани и се търгуват извънборсово. 1.14. „Валута" или парите в общоприета форма ... пазарните злоупотреби с финансови инструменти освен този закон се прилагат и Регламент (ЕС) № 596/2014 и актовете по прилагането му. (2) (Нова - ДВ, бр. 15 от 2018 г., в сила от 16.02.2018 г.) Водещи пазари. Годишна информация за качеството на изпълнение на клиентски нареждания за търговия с финансови инструменти, в съответствие с Делегиран Регламент 2017/576 на Европейската Комисия от 8 юни 2016 година. Използване на финансови инструменти в период 2014-2020 г.:. Анализите показват, че икономическата криза поставя огромен натиск върху публичните бюджети, а намаляващото ниво на кредитиране ограничава частните инвестиции ... Актуализирани Детайлни правила за предоставяне на съвместна подкрепа чрез финансови инструменти в комбинация с безвъзмездна финансова помощ по Оперативна програма „Региони в растеж" 2014-2020 г. - актуална към месец ... Финансови инструменти Финансовите инструменти дават право на техните собственици да получат бъдещи финансови приходи. Финансовите инструменти могат да бъдат право на собственост върху компания (както е при ... Финансови инструменти и правилата на ЕС за държавната помощ 10. При споделеното управление средствата на ЕС се считат за част от националния или регионалния бюджет и като такива могат да бъдат предмет на контрол за ... 1 ПРЕДВАРИТЕЛНА ОЦЕНКА НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ, КОИТО ЩЕ СЕ ПРИЛАГАТ ПРЕЗ 2014-2020 Програма за развитие на селските райони - 2014-2020 г. До ЗАКОН ЗА ПАЗАРИТЕ НА ФИНАНСОВИ ИНСТРУМЕНТИ В сила от 01.11.2007 г. Обн. ДВ. бр.52 от 29 Юни 2007г., изм ... Специалист Рипортинг финансови инструменти и обработка на статични данни Ref N 2020.04.22 Спец. рипортинг на фин. инструменти...