Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Унищожаемост на гражданско-правните сделки

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2013
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 11,88
ISBN: 9789542812678
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Михаил Малчев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Насладете се да четете Унищожаемост на гражданско-правните сделки Михаил Малчев epub книги безплатно

Описание:

Предмет на изследване в книгата е съществен за гражданскоправната теорияи практика проблем. В условията на пазарна икономика въпросите наунищожаемостта на сделките придобиват все по-голяма актуалност врезултат на бързото развитие на оборота и често са от значение заразпределяне на значителни имуществени интереси. Съдържанието намогорафията (книгата) обхваща всички аспекти от предпоставкитеза възникване на явлението до последиците, които то предизвиква. Влогична последователност са детайлно разгледанитерминологичният апарат, свързан с унищожаемостта на сделките,историческото развитие и правната същност на института, шестте основанияза унищожаемост, действието на унищожаемите сделки и възможността затяхното потвърждаване. По отношение на голяма част от поставените в ходана изследването въпроси са посочени разрешенията,даденивдругиправнисистеми и частни кодификации.Целта на настоящото изследване е да се анализира и обобщи теорията исъдебната практика,посветени на унищожаемостта на гражданскоправнитесделките и да се направят съответни предложения за усъвършенстване направната й уредба. Изясняването същността на института ще допринесе засигурността на оборота, ще осигури ясни разрешения на сложните житейскиправоотношения, породени от динамиката в общественото развитие. В тазивръзка полезността на книгата може да се търси в няколко насоки. Тя можеда бъде ценно за законодателя с оглед бъдеща нормотворческа дейност,целяща подобряване на правната регламентация относно унищожаемостта насделките. Възможно е да има важно значение за правозащитните иправоприлагащите органи при разглеждането на конкретни, реални казуси втази материя. Като първо цялостно изследване на проблематиката, свързанас унищожаемостта на сделките, разработката може да предизвика иобществена дискусия по отношение на някои от поставените въпроси.

...ЕНОСТИ НА ОТГОВОРНОСТТА ПО ЧЛ ... Унищожаемост на гражданскоправните сделки/Второ ... ... . 177 ЗДДС НЯКОИ РАЗМИСЛИ (БЕЗ СТРАСТИ) ЗА ЗАКОНА ЗА ЗАЩИТА НА ТЪРГОВСКАТА ТАЙНА ... ПЪРВА ЧАСТ Настоящото изложение има за цел да даде разяснения за случаите на прилагане на разпоредбата на чл.31 от ЗЗД, да се представи обоб ... УНИЩОЖАЕМОСТ НА СДЕЛКИТЕ - НЯКОИ РАЗМИСЛИ | грамада ... .31 от ЗЗД, да се представи обобщение на практиката на ВКС относно унищожаемостта на правните сделки по реда ... Така по силата на чл. 452 ГПК сделките за прехвърляне на права върху запорирани движими вещи, запорирани вземания или възбранени недвижими имоти, извършени от длъжника по изпълното дело, не ... Основания за унищожаемост на сделките. Основанията за унищожаемост на сделките са фор­мулирани по-конкретно в сравнение с тези за нищож­ност по чл. 26, ал. 1 ЗЗД. Тук вече се говори за унищожаемост на сключената от тях сделка. Могат да бъдат унищожени правни сделки, извършени лично от недееспособния, без съгласието на законните му представители. Всеки ден ние встъпваме в граждански правоотношения. Покупка на билети за кино, ремонт на телевизор, наем на апартамент. Това са примери за договорни правоотношения, които са вид граждански правоотношения... ...