Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Основи на методиката на обучението по български език

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 5,62
ISBN: 978-954-07-3213-8
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР: Кирил Димчев
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Тук ще намерите книгата Основи на методиката на обучението по български език pdf

Описание:

„Основи на методиката на обучението по българския език“ е монография, в която се изясняват прагматичните, когнитивните и културологичните функции на занятията по български език. Авторът аргументира вижданията си по методологични и технологични въпроси: обект и предмет на методическите изследвания, познавателна значимост на методиката, мястото ù в съвременното научно пространство, тенденции в развитието ù.В първата част на книгата се анализират основни въпроси от теорията на обучението по български език – специфика на учебния предмет; особености на образователния процес по български език; научен статут на методиката на обучението по български език в съвременното научно пространство.Втората част е посветена на образователното взаимодействие между преподаване, учене и оценяване на занятията по български език.Обект на изследване в третата част са образователни ситуации, в които се проявява системността на обучението по български език с акцент на:съдържание и цели; собственометодически принципи; методи, похвати и форми на работа, обусловени от спецификата на ученето и преподаването по български език; форми на организация в образователния процес по български език; учебни средства, информационни и комуникационни технологии, прилагани в обучението по български език.В четвъртата част се изяснява същността на компетентностния подход и се дават насоки за изучаване на проблемите, които са заложени в учебните програми („Текстът в речевото общуване“, „Изречението в текста. Интонация и пунктуация“, „Думата в изречението и в текста. Правоговор, правопис, пунктуация“, „Звукова страна на думата. Правоговор, интонация, правопис“, „Езикова система“).Изследването ще бъде полезно за методици, учители, студенти, лингвисти, педагози, социолози, културолози и др., които се интересуват от факторите за подобряване на езиковата култура на широки обществени среди.

...ил Димчев Доц. д-р Пенка Кънева В ... Методика на обучението по български език - Документ от ... ... . Търново, 2015 Резюме / Abstract Градят се съвременни основи за изучаване на дисциплината Методика на обучението по български език и литература в началното училище. Вид: Учебник / Учебно помагало Ключови думи: увод,модерни основи ... Основи на методиката на обуче ... Методика на обучението по български език, Лекция по ... ... ... Основи на методиката на обучението по български език. София. Зубова 2000: Зубова, Л. И. Урок на тема: „Местоимение как часть речи". К. Димчев. Основи на методиката на обучението по български език. София, 2010. Монографията „Основи на мето - диката на обучението по български език" е труд, в който синтезирано се Целта на курса е да подготви студентите, бъдещи учител по физика с теоретичните основи на обучението по физика в средното училище и с методиката на преподаване на отделни раздели и теми от ... Наблюдаването и изобразяването на обекти и явления от заобикалящата действителност е в тясна връзка с обучението по други останали предмети като роден край, български език и литература ... 1 Същност, задачи и значение на подготовката по методика на обучението по български език (МОБЕ) 2 Обект, предмет и функции на МОБЕ 3 Методи на изследване, използвани в МОБЕ 4....