Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за висшето образование. Закон занаучните звания и научните степени

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2000
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,75
ISBN: 5090
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

...адемичния състав в Република България ... PDF ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ ГЛАВА ПЪРВА ... . Закон за признаване на професионални квалификации Архив. Закон за научните степени и научните ... Закон за научните степени и научните звания (ЗНСНЗ)" ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ И ЗА ОБРАЗОВАТЕЛНАТА И НАУЧНАТА СТЕПЕН "Д О К Т О Р" ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Чл. 1. (1) Този закон урежда ... (2) Научните з ... PDF ЗАКОН ЗА НАУЧНИТЕ СТЕПЕНИ И НАУЧНИТЕ ЗВАНИЯ ... . 1. (1) Този закон урежда ... (2) Научните звания на членовете на академичния състав, които не притежават научни степени, получени съгласно отменения Закон за научните степени и научните звания, се заменят с академични ... Нов закон за висшето образование предвижда по-голяма автономност на университетите ... нито на научните интереси и възможности. ... не знае има ли капитализирани Нематериани Активи в ... Закон за висшето образование. (4) (Нова - ДВ, бр. 53 от 2002 г.) Длъжностите на научно ... висшите училища и научните организации, както и други лица по Закона за висшето образование. НАУЧНИ СТЕПЕНИ (чл. 2. (2) ЗРАСРБ) Научните степени са: 1. "доктор" (образователна и научна); Закон за кредитиране на студенти и докторанти; Закон за народната просвета отменен със Закона за предучилищното и училищното образование (Обн. - ДВ, бр. 79 от 13.10.2015 г., в сила от 1.08.2016 г.) Чл. 1. (1) Този закон урежда научните степени и звания, условията и реда за тяхното даване и отнемане с цел да съдействува за развитие на науката и за приложение на нейните постижения в практиката. Закон за предучилищното и училищното образование В сила от 01.08.2016 г. Обн. ДВ. бр.79 от 13 Октомври 2015 г. ПИ 151 Законодателното проучване е проведено в следните насоки: Правна уредба Научни степени - понятие и видове, органи и процедура по присъждане Научни звания - понятие и видове, органи и процедура по присъждане ... Закон за висшето образование. интересите на науката, съвместни изследователски проекти с други висши ... (1) Академичният състав включва заемащите академични длъжности във висшите училища и научните организации, както и други лица по Закона за висшето образование. (2) Научните степени са: 1. (изм. Закон за високото образование 7 З А К О Н ЗА ВИСОКОТО ОБРАЗОВАНИЕ* Глава прва ОСНОВНИ ОДРЕДБИ Предмет на уредување Член 1 Со овој закон се уредуваат автономијата на универзитетот и (обн.,ДВ,бр.36 от 9 май 1972 г.; изм.,бр.43 от 1975 г.,бр.12 от 1977 г., бр.61 от 1981 г., бр.94 от 1986 г., бр.10 от 1990 г ... Дебатът за научните степени и звания започва ... Търсене. Абонирайте се за Капитал ... k3 Моят капитал (лични финанси, свободно време, образование, извън бизнеса). ЗАКОН за висшето образование Обн., ДВ, бр. 112 от 27.12.1995 г., изм., бр. 28 от 2.04.1996 г., бр. 56 от ... образованието и научните изследвания чрез вътрешна система за оценяване и ... квалификационни степени и ......