Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за счетоводството

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2011
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 12,77
ISBN: 978-954-730-722-3
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Най-добрият Закон за счетоводството pdf, който ще намерите тук

Описание:

Поместени са Законът засчетоводството и Законът за независимия финансов одит, с които се уреждатизискванията към счетоводните системи в предприятията, съдържанието, съставянетои публичността на финансовите отчети, изискванията към лицата, които съставятфинансови отчети, организацията и изпълнението на независимия финансов одит,упражняването на одиторска професия. Включен е и Регламент (ЕО) №1606/2002 на Европейския парламент и на Съвета за прилагането на международнитесчетоводни стандарти, както и извлечения от други закони в тази тематичнаобласт. Текстовете са анотирани с предишниредакции и с препращания между законови разпоредби и към други нормативниактове.

...и на Закона за счетоводството през отчетния период- ... Фирмите няма да подават всяка година в Търговския регистър ... ... ..... година. Известна ми е наказателната отговорност за невярно деклариране по По тематика > Счетоводство > Нормативни актове (основни) > Закони > ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО С новия Закон за счетоводството, който влиза в сила от 01.01.2016 г., на практика се въвеждат разпоредбите на Дире ... PDF ДЕКЛАРАЦИЯ по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството ... .01.2016 г., на практика се въвеждат разпоредбите на Директива 2013/34/ЕС и Директива 2014/95/ЕС от 22.10.2014 г. ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО В сила от 1 януари 2016 г., с изключение на чл. 48 - 52, които влизат в сила от 1 януари 2017 г. Обн., ДВ, бр. 95 от 08 декември 2015 г. Глава първа ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ Раздел i Приложно поле Чл. Описание: Проект за нов Закон за счетоводството Файл: ZAKON_za_scetovodstvoto- проект.rtf Размер: 500.6 KB Видяно: 2402 пъти Свалено:. 2626 пъти В „Държавен вестник", бр. 98 от 27.11.2018 г., бе обнародван Закон за изменение и допълнение на Закона за корпоративното подоходно облагане (ЗИД на ЗКПО), като с неговите Преходни и заключителни разпоредби (ПЗР) са извършени ... ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО. Чл. 38, ал.9, т.2. (изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г., изм. Във връзка с подаване на заявление по образец Г3 за обновяване на декларация по чл.38, ал.9, т.2 от Закона за счетоводството (ЗСч.) в срок до 31 март на следващата година за предприятия, които не са осъществявали дейност ... (8) При представянето за обявяване в търговския регистър на актовете ...