Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Указания по прилагането на ЗУТ и подзаконовите наредби.Съдебна практика

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2004
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 7,8
ISBN:
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

..., че възложителят е допус ... Правилата на честната и лоялна конкуренция: Практика по ... ... ... Указания n ПК 25/23.07.2007 по прилагането на Наредбата за структурата и организацията на работната заплата (НСОРЗ) [ Указания. за попълване на удостоверение - приложение № 9 към чл. 8, ал. 1 и чл. 11, ал. 1, относно ... Нито в ЗУСЕСИФ, нито в ... Издателство БЛЕСТЯЩ ФАКЕЛ ... ... Нито в ЗУСЕСИФ, нито в подзаконовите актове по прилагането му нормотворецът не поставя компетентността на ръководителя на УО да установява нередности по смисъла на чл. 2, т. 36 от Регламент ... Указания за попълване на Декларация обр. № 1 "Данни за осигуреното лице" - за 2012 г: Указания за попълване на Декларация обр. № 6 "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 ЗДДФЛ" застраховането и подзаконовите нормативни актове по прилагането му, използваните ... 4.8. съдебна практика към датата на настъпване на събитието; 6 5. 7. дава указания по прилагането на ЗУТ и на подзаконовите нормативни актове във връзка с дейността на лицата, упражняващи строителен надзор, и въвеждането на обектите в експлоатация; Указание за прилагането на Наредба № 11 за определяне на условията ... Понятието "храна" е по смисъла на чл. 2, ал. 1 и 2 от Закона за храните, а Отново е посочено, че след приемането на екзекутивите по реда на чл.175 ал.1 ЗУТ на 15.07.2015г. няма съставен акт за установени съществени отклонения от одобрените строителни книжа по см. на чл.175 ... връзка с прилагането на Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, оценката, разрешаването и ограничаването на химикали и Регламент (ЕО) № 1272/2008 за класифицирането, Прилагането на стратегически ... възникващи по член 6(2), (3) и (4) на тази Директива заместват всички задължения, възникващи по първото изречение на член 4(4) от Директива 79/409/ЕИО по ... 2.2.КЕ 2: Експерт по проучване и анализ на транспортната система 0П0: Мин. 5год. опит в областта на анализ и прогнозиране на товарния транспорт и товарните потоци. СПО: Опит в разработването и (5) (Предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 105 от 2016 г.) Министърът на околната среда и водите или оправомощено от него длъжностно лице е национален компетентен орган по прилагане на актовете на Европейската комисия, приети в ... Указания на НАП относно прилагането на Наредба Н-8. Във връзка с измененията и допълненията в Наредба № Н-8 от 2005 г. за съдържанието, сроковете, начина и реда за подаване и съхранение на данни от работодателите ... Съставените актове и протоколи били без необходимата пълнота и конкретност, в нарушение на чл.168 ал.1 т.2 ЗУТ и чл. 1 ал. 3, чл. 5 ал....