Най-добрата безплатна онлайн библиотека

Закон за счетоводството / 7. издание

FORMAT: PDF EPUB MOBI
ДАТА НА ИЗЛИЗАНЕ: 2016
РАЗМЕР НА ФАЙЛА: 3,75
ISBN: 9789547309623
ЕЗИК: БЪЛГАРСКИ
АВТОР:
ЦЕНА: БЕЗПЛАТНО

Всички книги, които четете и изтегляте от нас

Описание:

В сборника е поместен новият Закон за счетоводството, който е в сила от 1 януари 2016 г. С него се уреждат изискванията към текущото счетоводно отчитане и счетоводните системи в предприятията, съдържанието и съставянето на финансовите отчети, докладите за дейността и докладите за плащанията към правителствата на предприятията и групите предприятия, задълженията за независим финансов одит и публичността на финансовите отчети, задълженията и отговорностите на ръководителите на предприятията.Включен е и Законът за независимия финансов одит, който урежда упражняването на одиторската професия и системата за публичен надзор над регистрираните одитори.

... и/или общинско участие, разпоредбите на чл ... 【Закон за счетоводството - 10. издание】 Сиби • Цена ... ... .38 от този закон се прилагат от 1 януари 2006 г. § 7. (изм.,ДВ,бр.96 от 2004 г. Сиела Норма Безплатен Държавен вестник издание. Чл. 5. Публичните предприятия са юридически лица, които се създават и управляват в интерес на гражданите и обществото с цел постигане на максимална стойност за ... Двадесет и трето издание на книгата-годи ... ЗАКОН ЗА СЧЕТОВОДСТВОТО - Нормативни актове - econ.bg ... ... Двадесет и трето издание на книгата-годишник! ... докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството. (2) Публикуването на финансовите отчети и докладите ... 7. издание. език: български. жанр: правна литература. формат: 84 х 108 / 32 (джобен) страници: 104. В сбор­ни­ка е по­местен но­ви­ят За­кон за сче­то­вод­ст­во­то, кой­то е в си­ла от 1 яну­а­ри 2016 г. Закон за Счетоводството - Резюме 31.01 в: Данъчни Закони Обявяване в Търговския регистър на ГФО за 2018... В Държавен вестник брой 69 от 05.09.2008 г. бе приет Закон за изменение и допълнение на Закона за счетоводството, който влезе в сила от 05.09.2008 г. Държавен вестник, официално издание на Република България. „(3) Доставчик на услуги, който предоставя някоя от услугите по ал. 1, т. 11, букви „а" и „б", за които общата стойност за всички изпълнени платежни операции ... В икономически издания или интернет, до 30 юни на следващата календарна година, през 2020 г за ГФО за 2019 г, на основание § 33 от ЗМДВИПОРНС (ДВ бр.28/24.03.2020 г), срокът е 30 септември 2020 г: 1. (2) Счетоводният документ може да е електронен документ, когато са спазени изискванията на този закон и на Закона за електронния документ и електронния подпис. Чл. 7. (1) (Изм. Закон за счетоводството. Закон за независимия финансов одит. (7-мо издание) НАЦИОНАЛНИ СЧЕТОВОДНИ СТАНДАРТИ Обн., ДВ, бр. 22 от 27.02.2002 г., в сила от 1.01.2002г. НАЦИОНАЛЕН СМЕТКОПЛАН за стопанската ......